Condicions Generals de Venda

Generalitats

Per a poder comprar és necessari el seu registre previ com a Usuari de la Web i per aquest motiu ha d’acceptar, sense reserves, les presents Condicions Generals de Venda. El fet d’ignorar o desconèixer les Condicions Generals de Venda, no eximeix en cap cas del seu compliment.

El registre a Distribucions Taqui és totalment GRATUÏT i s’ofereix en qualitat de Prestació de Serveis sense contraprestació econòmica. La Web de Distribucions Taqui està dirigida a públic adult major de 18 anys, per aquest motiu sol·licitem expressament als pares o tutors que prenguin les mesures oportunes per a evitar que els menors d’edat puguin arribar a registrar-se i realitzar compres. Distribucions Taqui no admetrà cap usuari que sigui menor d’edat, reservant-se el dret de sol·licitar a l’Usuari la documentació que acrediti la seva identitat en els casos que existeixin dubtes sobre la veracitat de les seves dades, negant-se la prestació de serveis si l’Usuari no atén aquesta sol·licitud. El Registre suposa, per part del Client, l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades.

Per la present El Client autoritza a incorporar les seves dades a un fitxer propietat de Distribucions Taqui per al seu tractament en el marc de la gestió administrativa, les seves relacions jurídiques i comercials, inclòs l’enviament de comunicacions comercials i publicitat als seus clients, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. Igualment s’informa el Client que li assisteixen els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (L.O. 15/99). Pot exercitar aquests drets dirigint-se a Distribucions Taqui, Calàbria 65, 08530 La Garriga (Barcelona), o bé enviant un e-mail a info@distribucionstaqui.com

 

Seguretat

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas. Además, las siguientes actividades también están prohibidas explícitamente: “Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años”

Distribucions Taqui de conformitat amb el que es disposa en la “Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic” (LSSIce), té el deure de retenir totes les dades de trànsit relatius a comunicacions electròniques, per un període màxim de dotze mesos, imprescindibles per a identificar l’origen en el moment en què es va iniciar la prestació del servei. En cap cas, l’obligació de retenció de dades afectarà el secret de les comunicacions.

Distribucions Taqui rep les adreces IP de tots els Usuaris pel fet que aquestes són enviades pels navegadors cada vegada que sol·liciten accés a les nostres pàgines. Aquestes adreces IP es guarden per seguretat en els nostres arxius de Log, quedant a la disposició de les autoritats competents tal com estableix la Llei per a, en el seu cas, identificar l’autor o autors de determinats fets il·legals. La informació que es guarda en aquests Logs és l’adreça IP i la data i hora de cada petició realitzada al nostre Servidor amb la finalitat de, a més de l’anteriorment descrita, analitzar tendències, administrar el sistema i recollir informació amb finalitats estadístics.

Distribucions Taqui té contractat un servei de comerç segur en Internet que comprova la validesa de la targeta. L’intercanvi d’aquestes dades entre el client i la botiga on-line es troba encriptat mitjançant una passarel·la amb la seva Entitat Financera sota el protocol SSL (Secure Sockets Layer). La informació relativa a la seva targeta de crèdit no resideix ni es transmet als nostres servidors, sent un tràmit realitzat per complet en la Web de la seva Entitat Financera, romanent així a resguard de possibles intrusos.

 

Facturació

Així mateix en virtut del que s’estableix en l’article 17 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat mitjançant Reial decret 1.496/2003, de 28 de novembre, Distribucions Taqui, amb NIF: B58488123, i domicili en Calàbria 65 08530 de la Garriga (Barcelona), autoritza que pugui remetre-li factures i altres documents mitjançant la utilització de mitjans electrònics.

Tal com es recull en el Reial decret abans esmentat, els documents enviats electrònicament tenen la mateixa validesa legal que els documents impresos, sempre que es mantinguin en el format en el qual van ser generats (electrònicament).

El Client expressa la seva conformitat a la utilització del format PDF que serà l’utilitzat per Distribucions Taqui, manifestant que disposa dels mitjans informàtics necessaris a aquest efecte. De la mateixa forma s’estableix com a mitjà per a la recepció de factures el Correu electrònic aportat en el moment de registrar-se com a informació de caràcter obligatori.

Mitjançant l’acceptació de les condicions, les parts exclouen l’enviament de les mateixes en format paper, excepte sol·licitud expressa que ha de dirigir a Distribucions Taqui.

 

Codi i contrasenya

L’acceptació de les presents Condicions Generals, implica que el Client serà el responsable de la gestió del seu compte d’accés i contrasenya amb els quals se li concedeix accés al lloc web de Distribucions Taqui distribucionstaqui.com. Les presents Condicions s’apliquen en complement a les condicions de Comerç Electrònic.

El Client serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu codi d’Usuari i contrasenya del seu compte per a accedir al contingut de la Web distribucionstaqui.com, sent també únic responsable de totes les activitats que ocorrin amb el seu Usuari o Compte. El Client es compromet a notificar immediatament qualsevol ús no autoritzat del seu compte o de qualsevol altra violació de seguretat. Distribucions Taqui no serà responsable per cap pèrdua o mal que resulti de la perduda del compte o del seu ús sense autorització del titular d’aquesta.

Qualsevol persona que actuï utilitzant les claus d’accés d’un Client de Distribucions Taqui, ja sigui familiar, col·laborador, encarregat, etc., es considerarà com a representant del Client i amb poders suficients per a actuar com a tal i vincular-li.

 

Condicions concretes

Així mateix Distribucions Taqui es reserva el dret a anul·lar en qualsevol moment tant les operacions com el compte del Client.

El Client es compromet a utilitzar la informació rebuda de manera confidencial i per a fins estrictament propis i a abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol forma, aquesta informació.

Distribucions Taqui es reserva el dret a modificar la seva llista de preus i ofertes sense previ avís, i les comandes s’acceptaran amb reserva d’una possible modificació en el preu si es detecten errors tipogràfics o de qualsevol altre tipus.

En el preu, excepte esment exprés, no s’inclouen les despeses de transport, manipulació o despeses suplementàries. Aquestes despeses seran a càrrec del Client. La resta de preus del web contenen IVA inclòs.

No obstant l’anterior, en la factura que Distribucions Taqui emeti, es prendrà com a base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.

La disponibilitat dels productes és estimada, i encara que es té en compte a l’hora de calcular la data estimada de lliurament de la teva comanda, no indica quant trigaràs a rebre’l. Les comandes que contenen diversos productes poden sofrir variacions importants en els terminis de lliurament en funció de la disponibilitat de tots els productes de la comanda. Quan una comanda inclou diversos productes i/o diverses unitats del mateix producte, els següents aspectes poden afectar la data de lliurament de la teva comanda:

– És possible que no hi hagi suficients unitats disponibles del producte que vols comprar.
– És possible que no rebis totes les unitats del producte en el mateix enviament ja que pot ser que estan emmagatzemades en diferents centres de distribució.
– És possible que el temps de preparació de la comanda sigui major.

Els terminis previstos per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per a Distribucions Taqui. Excepte acord exprés per escrit amb Distribucions Taqui, el Client no tindrà dret a sol·licitar l’anul·lació d’una comanda o qualsevol indemnització, inclosa la devolució dels ports, en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de Distribucions Taqui. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de Distribucions Taqui, el subministrament parcial d’una comanda.

Distribucions Taqui, únicament realitza enviaments dins de la península.

 

Transport

La contractació de qualsevol servei o producte implica el consentiment perquè les seves dades personals se li facilitin a l’empresa transportista amb la qual tracti a cada moment Distribucions Taqui.

En el cas de pèrdua i/o danys en el trasllat de la mercaderia contractada, transmet la Responsabilitat a l’empresa Transportista.

És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s’indiqui, en el propi albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver-hi relativa a l’estat de la mercaderia, la de l’embalatge, nombre d’embalums o qualsevol altra informació que pogués ser indicativa d’anomalies en l’enviament. És imprescindible que es comuniqui per correu electrònic a Distribucions Taqui aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, amb la finalitat de poder actuar en cas de ser necessari.

 

Dret de desistiment

El Client, a partir de la recepció del Producte, disposarà d’un termini de 7 dies hàbils per a exercitar enfront de Distribucions Taqui el seu desistiment o revocació de conformitat amb la normativa de vendes a distància regulada en la Llei d’Ordenació de Comerç Minorista. Transcorregut aquest termini, els productes seran considerats com a conformes i acceptats pel Client sense reclamació possible. El dret haurà d’exercitar-se per correu postal a Distribucions Taqui, Calàbria 65 08530 de la Garriga (Barcelona), o bé enviant un e-mail a info@distribucionstaqui.com En l’exercici s’hauran d’incloure les següents dades:

1) Número de la factura de compra
2) Nom i cognoms del client
3) Nom del producte
4) Nombre d’unitats la devolució de les quals se sol·licita
5) Exposició dels motius de la devolució

En rebre aquesta informació, Distribucions Taqui es reserva el dret d’autoritzar o no la devolució sol·licitada (RMA) depenent de l’estat del producte i, en el seu cas, de la seva garantia. Només s’acceptarà la devolució del Producte si es donen les següents circumstàncies:

a) Que el Client retorni el Producte sense desprecintar i en el mateix estat que li va ser lliurat, és a dir en el seu embalatge original i sense inscripcions del Client.
b) Que en l’etiqueta d’enviament aparegui clarament el número de devolució (RMA), obtingut del departament d’atenció al Client de Distribucions Taqui (mai sobre l’embalatge).

Si en recepcionar un producte es comprova que aquest no compleix els requisits del RMA, es retornarà al Client a ports deguts. El Client, a partir de l’acceptació del Producte, disposarà d’un termini de 7 dies per a enviar a Distribucions Taqui , per correu electrònic o certificat, qualsevol reclamació concernent a les factures.

En qualsevol cas l’usuari assumirà les despeses de transport i devolució del producte que es poguessin generar i, en el seu cas, indemnitzar pels desperfectes de l’objecte de compra, tot això sense la consideració de penalitat i amb excepció del valor del producte que seria reintegrat al més aviat possible.

 

Garantia

Segons l’article 120, del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el termini per a les faltes de conformitat és de dos anys. Així mateix també serà aplicable la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la defensa dels consumidors i usuaris.

La garantia s’aplica sempre que el Producte que es lliura al Client sigui utilitzat sota condicions normals, com ara les que puguin descriure’s en els catàlegs, instruccions o manuals a la disposició de l’usuari. La devolució no podrà tenir lloc, en cap cas, si els productes subministrats van ser manifestament objecte d’ús. Les despeses de devolució seran a càrrec del client. En el cas que la devolució no fos acceptada per entendre que el producte hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de Distribucions Taqui per a ser recollits pel client, per un període no superior a 15 dies des de la seva devolució.

Si abans dels 7 dies hàbils de termini de desistiment, des del lliurament del producte, l’usuari detectés algun defecte, podrà dirigir-se a Distribucions Taqui per correu electrònic a info@distribucionstaqui.com, per a la tramitació del canvi simple del producte, sempre que la garantia prevegi tal mesura, en cas contrari es procedirà al reemborsament de l’import del producte/s retornat/s. El reemborsament no inclou les possibles despeses de lliurament.

 

Responsabilitats

Distribucions Taqui no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns d’altre al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d’una deterioració, o pèrdues de dades gravades per l’usuari. Els ports de devolució per a productes defectuosos dins del període de garantia són per compte del Client ja que la garantia no inclou el cost dels ports de devolució.

Si el Client prova l’existència d’un incompliment o compliment defectuós del Contracte imputable a Distribucions Taqui, s’acorda expressament que la seva responsabilitat es limitarà a la devolució de l’import pagat pel Client i a l’acceptació de la devolució del producte motivat per l’incompliment, establint les parts la possibilitat optativa que Distribucions Taqui pugui remetre en un segon enviament el producte contractat i en cas d’impossibilitat, s’entendrà rescindit el contracte de venda.

El termini concedit per al pagament s’entendrà automàticament vençut per als Productes ja lliurats i no estarà Distribucions Taqui obligat a lliurar els Productes pendents de lliurament, quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

a) Una sol·licitud del Client d’ajornament en el pagament
b) Si es descobreix que el Client és insolvent
c) Si existeix alguna factura vençuda impagada pel Client

Si es produeix una d’aquestes situacions, Distribucions Taqui podrà exigir immediatament el pagament del que és degut i resoldre les operacions en tràmit, amb la simple notificació al Client, per escrit, sense que per això el Client tingui dret a cap indemnització.

Mentre el Client no hagi pagat totalment el preu i totes les quantitats degudes a conseqüència de la venda, el Producte es considerarà propietat de Distribucions Taqui, amb tots els drets inherents. El Client serà considerat dipositari dels Productes i haurà d’emmagatzemar-los a part, identificant-los clarament.

Si prèviament al pagament total dels Productes, fos el client objecte en els seus béns de qualsevol embargament o trava, en la diligència d’embargament es farà constar expressament que aquests són propietat de Distribucions Taqui. Si, malgrat això, fossin embargats, facilitarà l’exercici per part de Distribucions Taqui, de la pertinent terceria de domini, les despeses del qual correran a compte del Client.

 

Legislació i Fur

El dret aplicable a aquestes condicions generals de venda, així com a qualsevol controvèrsia relativa al contracte actual, serà el dret espanyol. Qualsevol controvèrsia que es derivi del contracte actual se sotmetrà exclusivament als Jutjats i Tribunals de Granollers.

Les parts contractants s’eximeixen de les obligacions atentes en els articles 27 de la Llei del Comerç Electrònic sobre informació amb excepció de les disposicions obligatòries. A aquest efecte Distribucions Taqui remetrà justificant de recepció o confirmació de l’operació contractada.

Les presents comprenen el contingut de la Llei del Comerç Electrònic, Llei del Comerç del Minorista i Reial decret sobre contractació telefònica i electrònica entre altres disposicions relacionades.

Distribucions Taqui
Tots els drets reservats